home home > Fishery Statistics > fips.menu.031 > fips.S010310.001

수협냉동창고 재고현황

fips.S010310.003

fips.S010310.001
fips.S010310.007 fips.S010310.008 fips.S010310.009 fips.S010310.010 fips.S010310.011 fips.S010310.012 fips.S010310.013 fips.S010310.014 fips.S010310.015 fips.S010310.016 fips.S010310.017
2021/10/15 감천항 물류센터 (가공)명태포 0 0 20 120 1,267 7,722 수입 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (가공)파래 0 0 10 60 30 180 연근해 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)굴비 0 0 50 650 0 0 연근해 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)김기타 0 0 0 0 9,505 189,656.94 연근해 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)날치알(일반) 10 160 20 320 238 3,163 연근해 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)날치알(일반) 20 320 51 756 2,043 33,454 수입 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)대구알 0 0 0 0 1,439 21,585 수입 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)대구알 0 0 0 0 30 638.7 연근해 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)대구알 0 0 0 0 552 12,365 수입 kg
2021/10/15 감천항 물류센터 (건)멸치기타 0 0 10 180 2,298 3,450.5 연근해 kg
'총 5개 물류센터' 1,238 17,034 11,607.01 194,938.6 1,218,897.03 15,933,471.51 결과 개수 : 322개
맨처음 목록으로 이전 목록 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음 목록 맨 마지막 목록으로