home home > Fishery Industry > fips.menu.011 > fips.menu.016 > fips.S01020102.001

TAC 대상어종 현황

fips.S01020102.001
fips.S01020102.003 fips.S01020102.004 fips.S01020102.005 fips.S01020102.006 fips.S01020102.010
갈치류 연근해 21,350,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
개조개 부산, 경남, 전남 연근해 1,507,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
고등어 근해 123,527,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
꽃게 서해특정해역 및 연평도수역 5,033,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
대게 동해 연안 및 한일중간수역 1,036,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
도루묵류 동해 연근해 2,196,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
바지락 경남 거제 1,638,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
붉은대게 동해 근해 25,516,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
살오징어 연근해 14,303,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
삼치류 연근해 27,876,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
소라 제주도 연안 1,209,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
오징어류 연근해 74,775,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
전갱이류 근해 29,424,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
참조기 연근해 22,935,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
참홍어 서해 북위 37도 이북해역, 흑산도 근해 447,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01
키조개 인천, 경기, 충남, 전북, 전남, 경남 연근해 8,582,000 2020.07.01 ~ 2021.06.30 2020.07.01

fips.S01020102.009